Atgal į žemėlapį

Atminimo lenta Laurynui Ivinskiui Renave

Renave gyvenęs baronas Antanas Renė, netekęs mylimos dukters Olimpijos, ėmėsi globoti jos vaikystės draugę Viktoriją Ščepovskytę-Narutavičienę. Kai po ligos mirė jos vyras, pasikvietė našlę su mažamečiais sūnumis Stanislovu ir Gabrieliumi į dvarą. Vaikams mokyti nusamdė sumanų ir darbštų Lauryną Roką Ivinskį. Renave jis pradėjo sudarinėti rusų-lietuvių kalbų žodyną, kurio nebaigė. Ėmėsi keturkalbio žodyno, kurio išliko 96 puslapiai. Joniškyje pradėtą lietuviškų knygų bibliografiją baigė 1870-aisiais. Suregistravo 11 latviškų ir 111 lietuviškų knygų, išleistų 1599–1860 m. (bibliografijos rankraštis liko nepaskelbtas). Rusijos geografų draugijai 1870 m. nusiuntė smulkiosios tautosakos rinkinį „Prižodej ir Minsles, surinkti par L. Iwinski“, už kurį apdovanotas sidabro medaliu. Domėjosi suakmenėjimais, uolienomis, įvairiais Renavo dvaro parke augusiais augalais, juos rinkdamas ir džiovindamas gausino savo herbariumą. Teigiama, jog net turėjęs botanikos bandymų sklypą, talkinęs baronui įsigyjant kai kurių augalų. Išlikę grybų eskizai, kruopščiai piešti gamtininko, kiekvienam skyrė atskirą aplankalą ir apibūdino spalvą, kvapą, skonį, kotą, kepurę, žvynus, nurodė augavietes, pavadinimus pateikė lietuvių ir lotynų kalbomis. Renave buvo pradėtas puošnusis grybų atlasas su analitiniais aprašais. Jį kaip eksponatą 1873 m. išsiuntė į pasaulinę Vienos parodą. Nepaisydamas spaudos draudimo, ėmė rašyti 1872 metų kalendorių, bet leidimo spausdinti negavo, o rankraštis neišliko.

Mažeikių rajono Renavo dvaro rūmų fasadas (Dvaro g. 2) padabintas medine atminimo lenta, primenančia, kad čia 1868–1871 m. mokytojavo Laurynas Rokas Ivinskis. Pastato pirmajame aukšte kabo vienintelės išlikusios nuotraukos faksimilė, eksponuojama ilgalaikė paroda „Renavo dvaro praeitis yra mūsų dabarties dalis“, kurioje vienas stendas skirtas informacijai apie čia gyvenusį ir čia atsiskleidusį kaip pirmųjų lietuviškų botanikos terminų kūrėją, gamtos tyrinėtoją, kūrybingą leksikografą, tautosakos rinkėją Lauryną Roką Ivinskį.

Apie asmenybę

Laurynas Rokas Ivinskis – pirmųjų lietuviškų kalendorių leidėjas, vertėjas, publicistas, leksikografas, mikologas, gamtininkas

 

Gimė 1810 m. rugpjūčio 3 (15) d. Šilalės parapijos bežemių bajorų Kristinos ir Augustino Ivinskių šeimoje (tiksli gimimo vieta iki šiol nežinoma). Roko Lauryno vardu buvo pakrikštytas senojoje Šilalės bažnyčioje, kuri neišliko. Tėvai buvo laisvų žemių nuomininkai ir dažnai keldavosi iš vienos vietos į kitą: nuo 1813 m. gyventa Laukuvos parapijos Dargių kaime, po penkerių metų – Tverų parapijos Kaupų kaime, kuriame Ivinskių sūnų pradėjo mokyti samdomas mokytojas Melninkis. Šeimai 1820 m. apsigyvenus Užvenčio valsčiaus Bambalų kaime, keturiolikmetis Kolainių kaime pradėjo lankyti vienuolių karmelitų gimnaziją. Čia mokėsi šešerius metus, vertintas kaip uolus, pažangus ir gabus mokinys. Kolainiuose 1831 m. baigė apskrities gimnaziją. Po 1831-ųjų sukilimo uždarius Vilniaus universitetą, mokslas aukštojoje buvo užkirstas. Laurynas Ivinskis lavinosi savarankiškai, pradėjo mokytojauti Žemaitijos bajorų namuose (1832–1839 m. pas Iliničius, 1840–1842 m. Milvydų dvare prie Kuršėnų pas Anelę Radavičiūtę-Gružauskienę ir jos vyrą Igną Gružauską). Norėdamas įgyti teisinį pedagogo statusą, savarankiškai pasiruošęs Šiaulių gimnazijoje 1841 m. išlaikė specialius egzaminus namų mokytojo teisėms gauti. Vis garsėjantį pedagogą kvietė mokyti įžymių dvarininkų vaikų, jam atsivėrė dvarų bibliotekos.

Laurynas Ivinskis apie 1842 m. atsikėlė į Rietavo apylinkes, pradėjo dirbti parapinėje mokykloje. Laisvalaikiu užrašinėjo tautosaką, rinko medžiagą žodynui, domėjosi botanika, liaudies medicina ir mitologija. Rietave ėmėsi pirmojo prozos kūrinio vertimo, 1846 m. išvertė sutrumpintą Danielio Defoe romano „Robinzonas Kruzas“ lenkiškai parašytą tekstą, bet rankraštis nebuvo išspausdintas. Kilo mintis apie lietuviškų kalendorių leidybą. Parengęs pirmąjį rankraštį, 1945 m. rudenį kreipėsi paramos į Rietavo kunigaikštį Irenėjų Oginskį, kuris skyrė 60 rublių paskolą leidybai. Pirmąjį kalendorių „Metu skajtlus ukiniszkas ant metu Wieszpaties 1846“ išleido Vilniaus spaustuvininkas Adomas Zavadskis. Dėl tokio pavadinimo kalendoriai kartais vadinami „metskaitliais“. Trumpai 1846 m. mokytojavo Žvingių parapijos Stokaičių dvare. Norėdamas oficialiai dirbti miesto mokytoju, Kauno gimnazijoje 1847 m. birželį išlaikė specialius egzaminus.

1851-ųjų rudenį išvyko į Pavirvytės dvarą šalia Tryškių. Mokė dvarininko Juozapo Paulavičiaus vaikus, tvarkė rankraščius, rašė lietuvių kalbos žodyną. Buvo parengęs didaktinių apsakymų rinkinį „Pasakos“, kurį sudarė vertimai ir tautosakos kūrinių perpasakojimai, knygeles „Naminio dažymo vadovėliai“ ir „Medicina kaimo žmonėms“, kurias spaudai paruošė lietuvių ir lenkų kalbomis. Prašė išspausdinti, kad gavęs honorarą išsilaisvintų iš privataus mokytojo darbo. Deja, viltis užsidirbti pinigų žlugo, tad 1851-ųjų pabaigoje apsigyveno Nociūnuose netoli Kėdainių ir mokė dvarininko Šiukštos sūnų. Laisvalaikiu vertė užsienio autorių kūrinius, nuo 1851 m. kalendoriuje įvedė literatūrinius priedus, kuriuose spausdino dar neskelbtus lietuviškus kūrinius (Antano Baranausko „Anykščių šilelį“, Silvestro Valiūno, Dionizo Poškos, Karolinos Praniauskaitės ir kitų autorių eilėraščius). Nociūnuose pradėjo sudarinėti pirmąjį lietuvišką Telšių pavieto žemėlapį, kurį ketino išgraviruoti ant lakštinio vario, bet darbas nebuvo išspausdintas, o rankraštis nesurastas. 1853-ųjų vasarą grafas Zabiela pakvietė mokyti savo vaikų į Apytalaukio dvarą netoli Kėdainių. Čia toliau vertė. Apgailestavo, jog vis nebuvo laisvos vietos kurioje nors Lietuvos mokykloje.

Rodyti daugiau

Panašios vietovės