2012 m. organizuoti vidudienio skaitymai. Poeto Maironio eiles skaito darželio-mokyklos „Kregždutė“ mokytoja Gražina Kraulienė.

Reivyčių filialas jau 20 kartą mini Nacionalinę Lietuvos bibliotekų savaitę

Nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė skaičiuoja dvidešimtus metus. Daug gražių ir įvairių renginių per šį laiką organizuota visoje Lietuvoje. Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Reivyčių filiale taip pat kiekvienais metais buvo minima ši savaitė. Per dvidešimt metų organizuota 50 renginių: parengtos 29 parodos suaugusiesiems ir vaikams, organizuota 15 rytmečių ir popiečių vaikams, organizuotos 6 išvykos į Mažeikių viešąją biblioteką.

Graži ir stipri draugystė užsimezgė, daug įvairių ir įdomių renginių Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės metu organizuota kartu su darželiu-mokykla „Kregždutė“. Norisi  padėkoti darželio-mokyklos bendruomenei už bendradarbiavimą, pagalbą, aktyvų dalyvavimą. 2001–2006 metais buvo organizuotos turiningos išvykos į Mažeikių viešąją biblioteką. Ap­si­lan­kėme vai­kų li­te­ra­tū­ros sky­riu­je, mažieji žai­dė bib­lio­te­ko­je įkur­to­je žais­lo­te­ko­je, žiūrėjo vaikų literatūros skyriaus lėlių teatro „Vyturiai ir pelėdžiukai“ rodomus spektaklius. 2012–2014 metais organizuoti vidudienio skaitymai, kurių metu kartu su vaikais ir mokytojomis skaitėme lietuvių poetų Maironio, Kristijono Donelaičio, rašytojo Prano Mašioto kūrinius. Organizuojamuose rytmečiuose ir popietėse vaikai daugiau sužinojo apie biblioteką, domėjosi vaikiškomis knygomis, klausėsi skaitomų kūrinių, susikaupę atliko įvairias užduotėles, ugdančias vaikų kūrybiškumą ir meilę knygai.

O parodose eks­po­nuo­ja­ma informacija, įvairūs leidiniai pa­dė­jo bib­lio­te­kos lan­ky­to­jams daugiau sužinoti, su­si­pa­žin­ti su Rei­vy­čių fi­lia­lo veik­la, Lietuvos bibliotekininkų draugija, įvai­rių ša­lių bib­lio­te­komis, lie­tu­vių iš­ei­vi­jos po­e­tų, ra­šy­to­jų kū­ri­niais, įžymiais Lietuvos žmonėmis, Ma­žei­kių kraš­to ra­šy­to­jų kū­ry­ba, Mažeikių literatų klubu „Erdvė“, žemaičių tarme sukurtais kūriniais,  bibliotekoje esančiais informaciniais leidiniais, įvairių kalbų žodynais, šiuolaikinių lietuvių rašytojų bei kitomis įvairiomis ir naujausiomis knygomis.

Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės metu vykę renginiai  – tai ir bibliotekos pristatymas, jos veiklos viešinimas, ir draugiškas bei smagus Reivyčių bendruomenės narių bendravimas, pokalbiai apie knygas ir literatūrą.

Sonata Brasienė,
Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Reivyčių filialo vyresnioji bibliotekininkė

Nuotraukos iš Reivyčių filialo archyvo.

Kitos naujienos