Konkursas Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos vyriausiojo buhalterio pareigoms užimti

Paskelbta: 2021 m. vasario 5 d.

Mažeikių rajono savivaldybės viešoji biblioteka (Biblioteka), savivaldybės biudžetinė įstaiga, Laisvės g. 31, Mažeikiai LT-89225, kodas – 190196674, skelbia konkursą eiti Bibliotekos vyriausiojo buhalterio  pareigas.

Pagrindinės funkcijos:

 1. Pasirašo finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius, kartu užtikrindamas, kad
 2. finansinių ataskaitų rinkinio informacija ir į Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą (toliau – VSAKIS) pateiktų finansinių ataskaitų rinkinių informacija sutampa, yra patikima ir teisinga;
 3. Atlieka funkcijas, susijusias su apskaitos
 4. Atlieka funkcijas, susijusias su ataskaitų parengimu.
 5. Atlieka funkcijas, susijusias su informacijos teikimu kitoms institucijoms.
 6. Teikia mokėjimo paraiškas pagal patvirtintas sąmatas savivaldybės iždui.
 7. Vykdo vidaus kontrolę pagal bibliotekos direktoriaus ar jo pavedimu kito vadovaujamas pareigas einančio asmens pavestas funkcijas;
 8. Bibliotekos direktoriaus pavedimu vykdo išankstinę finansų kontrolę.
 9. Vykdo kitas bibliotekos direktoriaus ar jo pavedimu kito vadovaujamas pareigas einančio asmens paskirtas funkcijas.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

 1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintiną išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties, įgytą buhalterio profesinę kvalifikaciją;
 2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais biudžetinių įstaigų veiklą, darbo santykių reguliavimą ir buhalterinę apskaitą;
 3. Būti susipažinusiam su bibliotekos darbo tvarkos taisyklėmis;
 4. Mokėti dirbti buhalterinės apskaitos programa „LABBIS“ pagal VSAFAS ir darbo užmokesčio apskaitos programa „LABBIS Bonus 60“, ir finansinių ataskaitų duomenų pateikimo informacine sistema VSAKIS;
 5. Mokėti kaupti, analizuoti, apibendrinti, sisteminti informaciją ir rengti išvadas, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
 6. Gebėti taikyti pakeitimus naujoje apskaitoje ir finansinėje atskaitomybėje bei priimti sprendimus, susijusius su buhalterinės apskaitos organizavimu, pasikeitus apskaitos ir finansinės atskaitomybės

Pretendentai asmeniškai pateikia šiuos dokumentus  VATIS sistemoje:

 1. Prašymą dalyvauti konkurse.
 2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;
 3. Gyvenimo aprašymą.
 4. Užpildytą pretendento anketą (rasite VATIS sistemoje).

Dokumentai priimami: 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo (iki 2021 02 18).
Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).
Informacija teikiama telefonu: (8 443)  25949, el. paštu direktore@mrvb.lt

 

Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos vyriausiojo buhalterio pareigoms užimti konkurso organizavimo tvarkos aprašas.
Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos  vyriausiojo buhalterio pareigybės aprašymas.

Kitos naujienos